Przetarg nieograniczony - sprawa nr 45 /P/2010 -1 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-601,

fax. (052) 34-81-607, NIP: 554-03-16-382 , REGON : 090458507 , Sądem rejestrowym dla Spółki  jest  Są d Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sadowego , gdzie postanowieniem  z dnia  24.07.2002r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr  KRS  0000124375 .

Wysokość kapitału zakładowego Spółki  wynosi : 27 439 000 zł

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 45  /P/2010 -1

 

Adres strony internetowej : www.adm.com.pl

 

Opracowanie  dokumentacji projektowej na wykonanie  przyłączy wodociągowych   do  budynków  mieszkalnych  zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich  ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy   

 

ul.  Bydgoska 3,

ul.  Fordońska 239,

ul.  Fordońska  165,

ul.  Fordońska 163,

ul. Przemysłowa 3,

 

Dokumentację należy wykonać oddzielnie dla każdego lokalu!

 
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia:    40  dni od dnia zawarcia umowy,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. W postępowaniu  mogą brać udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

1)       posiadają wiedzę i doświadczenie  , oraz dysponują  potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania  zamówienia  lub przedstawią  pisemne zobowiązanie  innych  podmiotów  do udostępnienia  potencjału  technicznego  i osób zdolnych do  wykonania  zamówienia  a w szczególności  :  przedstawią wykaz  wykonanych  usług / min. 2 usługi/ polegające  na opracowaniu  projektów  budowlanych   w zakresie przyłącza wodociągowego do budynku   mieszkalnego  lub użytkowego , niezbędnych  do wykazania  spełnienia  warunku wiedzy  i doświadczenia  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu składania  ofert , a jeżeli okres  prowadzenia działalności  jest krótszy  - w tym okresie  , z podaniem  ich wartości , przedmiotu , dat wykonania i odbiorców , oraz  załączeniem  dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane  lub są wykonywane  należycie. 

       

          2)  dysponują  lub będą  dysponować  co najmniej  jedną osobą  na czas realizacji zamówienia

               posiadającą uprawnienia  budowlane  do projektowania  bez ograniczeń  w specjalności

               instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji  wodociągowych i kanalizacyjnych ,

 

         Ocena  spełnienia

            powyższych warunków  dokonywana będzie  na podstawie  dokumentów  i oświadczeń  określonych

            w punkcie  7  SIWZ  , wg formuły ,, spełnia – nie spełnia ‘'.

      Jeżeli  wykonawca  wykazując

            spełnienie warunków , o których  mowa  w art.22 ust 1 ustawy polega  na zasobach innych

            podmiotów   na zasadach  określonych w art. 26 ust 2b , a podmioty będą  brały udział  w realizacji

            części  zamówienia , Zamawiający żąda  od Wykonawcy  przedstawienia w odniesieniu do tych

            podmiotów dokumentów , o których mowa w punkcie 7.1 SIWZ  ppkt 3) ,4),5),6),7)

            Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie  wykluczeniem 

            Wykonawcy z postępowania .

            Ofertę  wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

·         Informacja  o oświadczeniach i dokumentach , jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

1)      oświadczenie  o spełnieniu warunków stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji ,

2)      oświadczenie o niespełnieniu przesłanek  do wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr  3 do niniejszej specyfikacji

3)      aktualny  odpis  z właściwego rejestru, jeżeli  przepisy  wymagają  wpisu do rejestru  wystawionego  nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed  upływem  terminu  składania ofert,

4)      wykaz wykonanych  usług  w okresie  ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem  ich rodzaju i wartości, daty i miejsca  wykonania  oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te  zostały wykonane  lub są wykonywane  należycie ;

5)      wykazu osób , które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz  z informacjami na temat  ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia , niezbędnych do wykonania  zamówienia , za także ich kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia  i wykształcenia , niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez  nich czynności, oraz  informacją  o podstawie do dysponowania  tymi osobami- wg załącznika nr 5a i 5b, do niniejszej specyfikacji;

       6) podział ceny na składniki  stanowiące załącznik  nr 2 do SIWZ

       7)  pisemne zobowiązanie  innych podmiotów  do oddania  wykonawcy  do dyspozycji  niezbędnych

            zasobów  na okres  korzystania  z nich przy  wykonywaniu zamówienia ( zgodnie z art. 26 ust. 2b

            ustawy Pzp) w przypadku ,

8)      Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenie  zamówienia ,

9)      Pełnomocnictwo  do reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika,

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępna:

·           na stronie internetowej www.adm.com.pl  - zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”

·           w siedzibie zamawiającego  lok.: Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II p. w godzinach 7:00 – 15:00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerami telefonów:

(052) 3488909, (052) 3488912, Sekcja Zamówień Publicznych  w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II P.

Termin składania ofert upływa dnia  12.07.2010 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi   12 .07.2010 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego – Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II P.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   2 lipiec  2010 r.  

metryczka


Wytworzył: Marcin Podleśny (2 lipca 2010)
Opublikował: Roman Dybowski (2 lipca 2010, 08:39:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899