Przetarg nieograniczony - sprawa nr 15/P/2009 Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z instalacją c.o. oraz wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Rozłogi 71


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 15/P/2009

 

www.adm.com.pl

 

Przedmiot zamówienia :

 

Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z instalacją c.o.

oraz wymiana stolarki okiennej w budynku przy

 ul. Rozłogi 71

   

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia:  ciągu 60 dni od daty zawarcia  umowy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzia­łalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności:

a)      wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

b)      wykonawcy będący wytwórcami odpadów powstałych w wyniku prowadzenia ich działalności gospodarczej winni posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami lub mieć podpisaną stosowną umowę z podmiotem, który taką decyzję posiada.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujący dokumenty:

Ø             aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Ø             decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami lub umowę z podmiotem posiadającym taką decyzję lub inny stosowny dokument

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

 

2)             posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, a w szczególności Wykonawca:

a)     dysponuje kierownikami budowy/robót posiadającymi:

Ø             uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów,

Ø             z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych,

b)     wykaże co najmniej 1 zamówienie wykonane przez siebie w ciągu ostatnich pięciu lat, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie polegającej na wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego lub budynku w zakresie robót ogólnobudowlanych (zadanie nr 1) lub instalacji gazowych (zadnie nr 2) na wartość co najmniej 40 tys. zł brutto każda,

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć:

Ø       dla każdej z w/w osób - dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych,

Ø       dla kierownika budowy z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej - dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa, (można dostarczyć na dzień podpisania umowy)

Ø       prawidłowo wypełnione załączniki nr 4A, 5 do SIWZ,

Ø       dokument potwierdzający, iż roboty budowlane zostały wykonane należycie np. referencje wraz z kwotami i protokoły końcowe odbioru robót

           

Wykonawca winien podać ilość osób jaką przewiduje skierować do realizacji inwestycji. Niniejszy wymóg uzasadnia przepis § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401) – zgodnie z załącznikiem nr 4C do SIWZ.

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)

 

3)       znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał ekonomiczny)

 

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

 

5)      złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

2.             Ocena spełniania warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zostanie dokonana: wg formuły „spełnia - nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w pkt. 1 niniejszego rozdziału.

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępna:

·                                       na stronie internetowej www.adm.com.pl  - zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”

·                                       w siedzibie Zamawiającego,  lok.: Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Gdańska 9 II p.               w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerami telefonów:

(052) 348-89-09, (052) 348-89-12, Sekcja Zamówień Publicznych  w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II P.

Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2009 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 14.05.2009 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II P.

metryczka


Wytworzył: Marcin Podleśny (22 kwietnia 2009)
Opublikował: Jolanta Koczorowska (22 kwietnia 2009, 14:11:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 931