Wykonanie remontów pustostanów w BydgoszczyOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 63/P/2007

 

www.adm.com.pl

 

Wykonanie remontów pustostanów w Bydgoszczy:

                     Zadanie nr 1  - Dolina 45/8   

Zadanie nr 2  -  Sowińskiego 32/1

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych – 2 zadania
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: 31.01.2008r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)             posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzia­łalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności:

a)      Wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

b)      dysponują kierownikiem budowy posiadającym:

·         uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

·         dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa,

·         zaświadczenie o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla osób, które uzyskały uprawnienia po 1 stycznia 1995 r.

2)             posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca:

a)      wskaże kierownika budowy, który posiada uprawnienia opisane w punkcie 1b,

b)      wykaże min.:

·   3 pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, w tym: pracownik do prac dotyczących instalacji elektrycznej i wod-kan 

 

Wykonawca winien podać ilość osób jaką przewiduje skierować do realizacji przedmiotowej roboty. Niniejszy wymóg uzasadnia przepis §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06-02-2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401) – zgodnie z załącznikiem nr 4A do SIWZ.

c)       wykaże co najmniej 1 zamówienie wykonane przez siebie w ciągu ostatnich pięciu lat,
polegające na wykonaniu remontu lokalu  mieszkalnego (np. referencje).

3)             znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapew­niającej wykonanie zamówienia,

4)             nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
art. 24 ust. 1 lub 2 Pzp.

 

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępna:

·           na stronie internetowej www.adm.com.pl  - zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”

·           w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 ( budynek główny ) w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerami telefonów:

(052) 3481662, (052) 3481657, pokój nr 7 w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lokal nr 15 ( kancelaria ).

Termin składania ofert upływa dnia 28.01.2008 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 28.01.2008 r. o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego – sala im. K. Szymanowskiego.

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (8 stycznia 2008)
Opublikował: Agata Walenczykowska (8 stycznia 2008, 12:04:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 640