Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych wraz z kolorystyką w budynku mieszkalnym przy ul. Samotnej 3 – segment C w Bydgoszczy, będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 1 , 85 – 011 Bydgoszcz  woj. kujawsko – pomorskie

tel. (052) 34-81-600, fax. (052) 34-81-607.

 

www.adm.com.pl

 

 

Przetarg nieograniczony

 

Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych wraz z kolorystyką
w budynku mieszkalnym przy ul. Samotnej 3 – segment C
w Bydgoszczy, będącym własnością  Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Termin rozpoczęcia robót:   w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

 

Termin zakończenia robót:  w ciągu 60 dni od daty rozpoczęcia prac.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia –
nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert tylko na podstawie art.26 ust.3.

 

Wadium – 500 złotych

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena: 20,00 zł ) można również odebrać w siedzibie zamawiającego  lok. 7 ( budynek główny ) w godzinach
9:00 – 12:00. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać
pod numerami telefonów ( 052 ) 3481657, ( 052 ) 3481662, lok. 7 (oficyna ),
w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lokal nr 15 ( kancelaria ).

Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2006 r. o godzinie 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi 18.08.2006 r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego sala im. K. Szymanowskiego.

 

Termin związania ofertą – 30 dni

metryczka


Wytworzył: Marek Mazurowski (9 sierpnia 2006)
Opublikował: Marek Mazurowski (9 sierpnia 2006, 06:53:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1575