Renowacja i docieplenie ścian zewnętrznych w oparciu o kolorystykę z uwzględnieniem wymiany drzwi wejściowych do budynku i okienek piwnicznych wraz z remontem klatki schodowej, remontem schodów, remontem ogrodzenia budynku przy ul. Jagiellońskiej 3


                                  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony

 

www.adm.com.pl

 

Renowacja i docieplenie ścian zewnętrznych w oparciu o kolorystykę z uwzględnieniem wymiany drzwi wejściowych do budynku i okienek piwnicznych wraz z remontem klatki schodowej, remontem schodów, remontem ogrodzenia budynku przy ul. Jagiellońskiej 38 w Bydgoszczy.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

 

Termin wykonania zamówienia:

        remont elewacji północnej (frontowa) – do 30.11.2006

        remont schodów – do 24.12.2006r.

        remont klatki schodowej – do 31.03.2007r.

        remont ogrodzenia  - do 30.05.2007r.

        pozostałe roboty  objęte przedmiotem zamówienia – do 30.09.2007r.

 

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert tylko na podstawie art.26 ust.3.

 

Wadium – 3 000 złotych

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena: 20,00 zł ) można również odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 ( budynek główny ) w godzinach 9:00 – 12:00. Wszelkie informacje n.t. przetargu można uzyskać pod numerami telefonów ( 052 ) 3481657, ( 052 ) 3481662 , lok. 7 (oficyna ), w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lokal nr 15 ( kancelaria ).

Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2006 r. o godzinie 11:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi 11.08.2006 r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

Termin związania ofertą – 30 dni

metryczka


Wytworzył: Marek Mazurowski (26 lipca 2006)
Opublikował: Marek Mazurowski (26 lipca 2006, 12:12:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 908