Remont lokali mieszkalnych 2a i 2b przy ul. 20 Stycznia 7 w Bydgoszczy, będących własnością Gminy Bydgoszcz .


                                           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

            o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) 34-81-600 , fax. ( 052 ) 34-81-607, ogłasza przetarg nieograniczony na remont lokali mieszkalnych 2a i 2b przy ul. 20 Stycznia 7 w Bydgoszczy, będących własnością Gminy Bydgoszcz .

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .

Termin realizacji ( wymagany ) – 50 dni od podpisania umowy

Termin związania ofertą – 30 dni

Wadium – 3000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

cena ( koszt ) – 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7

w godzinach 9:00 – 12:00.

Kontakt w sprawach proceduralnych: tel. ( 052 ) 3481657, ( 052 ) 3481662 , lok. 7  w godz. 800 - 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (kancelaria)

Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2006 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi 12.06.2006 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia .  

metryczka


Wytworzył: Marek Mazurowski (24 maja 2006)
Opublikował: Marek Mazurowski (24 maja 2006, 13:25:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2036