Docieplenia ściany zachodniej w zamieszkałym budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Bydgoszczy.


                                               

                                                OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) 34-81-600 fax. ( 052 ) 34-81-607, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie :

Docieplenia ściany zachodniej w zamieszkałym budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Bydgoszczy, będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .

Termin realizacji ( wymagany ) –  do 31.07.2006r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Wadium – 1000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

cena ( koszt ) – 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10,00zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 
w godzinach 9:00 – 12:00.

Kontakt w sprawach proceduralnych: tel. ( 052 ) 3481657, ( 052 ) 3481662 , lok. 7 , w godz. 800 - 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (kancelaria)

Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2006r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 08.05.2006r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego – sala im. K. Szymanowskiego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia .  

metryczka


Wytworzył: Bogdan Jankowski (24 kwietnia 2006)
Opublikował: Marek Mazurowski (24 kwietnia 2006, 07:21:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 821