Świadczenie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bydgoszcz: usługi kominiarskie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., do kontaktów: Bogdan Jankowski, ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3481600, fax 052 3481607, e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl, www.adm.com.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi kominiarskie.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, Skarbu Państwa w własności prywatnej..

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: nieruchomości zarządzane przez ADM.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.72.40.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: 269 898 zł netto.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01.02.2006; data zakończenia: 31.01.2007;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 7700.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

określone w siwz.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 28.12.2005, cena - 15.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.12.2005 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.12.2005, godzina 10:00, sala im. Karola Szymanowskiego ul. Sniadeckich 1.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 03.11.2005.

metryczka


Wytworzył: Bogdan Jankowski (9 listopada 2005)
Opublikował: Marek Mazurowski (9 listopada 2005, 08:52:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1076