Remont klatki schodowej - ul. J.J. Śniadeckich 59
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO

  

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,

woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) 34-81-600 , fax. ( 052 ) 34-81-607, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatki schodowej oraz pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym przy ul. J.J. Śniadeckich 59 w Bydgoszczy, będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Dopuszcza się składanie oferty równoważnej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .

Termin realizacji ( wymagany ) –  do 31.10.2005r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Wadium – 500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

cena ( koszt ) – 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7  w godzinach 9:00 – 12:00.

Kontakt w sprawach proceduralnych: tel. ( 052 ) 3481657, ( 052 ) 3481662 , lok. 7 , w godz. 800 - 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (kancelaria)

Termin składania ofert upływa dnia 01.08.2005 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi 01.08.2005 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia .  

metryczka


Wytworzył: Bogdan Jankowski (18 lipca 2005)
Opublikował: Marek Mazurowski (18 lipca 2005, 09:22:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 620