Przegląd instalacji gazowych

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie ,

tel. (052)34-81-600, fax. (052) 34-81-607, ogłasza przetarg nieograniczony na : Wykonanie kontroli stanu technicznego

instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez  Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych 

Termin realizacji (wymagany) –  do 20.12.2005r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Wadium – wg tabeli

Nr zadania

Kwota wadium w złotych

1

1000

2

1000

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena: 10zł ) można odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 ( budynek główny )

w godzinach 9:00 – 12:00. Wszelkie informacje n.t. przetargu można uzyskać pod numerami telefonów ( 052 ) 3481657,

( 052 ) 3481662 , lok. 7 w godz. 800 - 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lokal nr 15 ( kancelaria ).

Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2005r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 18.03.2005r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia .  

metryczka


Wytworzył: Bogdan Jankowski (4 marca 2005)
Opublikował: Marek Mazurowski (4 marca 2005, 09:11:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 592