Przetarg nieograniczony 60/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Smoleńska 72, Smoleńska 74, Smoleńska 76, Smoleńska 78, Smoleńska 84, Smoleńska 96, Smoleńska 100,.Bydgoszcz: 60/P/2010
Numer ogłoszenia: 249652 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231590 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3481600, faks 052 3481607.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 60/P/2010.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Smoleńska 72, Smoleńska 74, Smoleńska 76, Smoleńska 78, Smoleńska 84, Smoleńska 96, Smoleńska 100,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług Projektowych Janusz Kępiński, Żołedowo ul. Lipowa 5, 86-031 Osielsko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10060,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 12770,00

  • Oferta z najniższą ceną: 12770,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12770,00

  • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (13 sierpnia 2010)
Opublikował: Roman Dybowski (13 sierpnia 2010, 11:44:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2057