66/P/2010 Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.


Bydgoszcz: 66/P/2010
Numer ogłoszenia: 227983 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. , ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3481600, faks 052 3481607.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 66/P/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. przy ul. : Wł. Bełzy 18C/39, Korczaka 9/8, Kossaka 7/3, Połczyńska 2/53, Solna 12/5/8..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               1. Dla zadań 1-4: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawnienia o specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, 2. Dla zadania 5- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               dla zadania nr 1 - minimum dwie tożsame roboty budowlane (remont lokalu mieszkalnego/ użytkowego), o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto każda z nich, dla zadania nr 2 - minimum dwie tożsame roboty budowlane ( remont lokalu mieszkalnego/ użytkowego), o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto każda z nich, dla zadania nr 3 - minimum dwie tożsame roboty budowlane (remont lokalu mieszkalnego/ użytkowego), o wartości nie mniejszej niż 35.000 zł brutto każda z nich, dla zadania nr 4 - minimum dwie tożsame roboty budowlane (remont lokalu mieszkalnego/ użytkowego), o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto każda z nich, dla zadania nr 5 - minimum dwie tożsame roboty budowlane (remont lokalu mieszkalnego/ użytkowego), o wartości nie mniejszej niż 5.000 zł brutto każda z nich

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               dysponuje:a) dla zadań 1-4: minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: - kierownikiem budowy/ robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów,-osobą z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- osoba z uprawnieniami o specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, b) dla zadania 5:- kierownikiem budowy/ robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika, oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, ofertę złożoną wg formularza ofertowego. Treść oferty powinna odpowiadać merytorycznej zawartości załącznika nr 1 do SIWZ, podział ceny na składniki stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio dla każdego zadania), oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg załącznika nr 7 do SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach, a) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. VAT), b) do czasu zakończenia remontu Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres prac remontowych jeszcze nie wykonanych, wedle własnego swobodnego uznania. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. Wartość robót zaniechanych określona będzie na podstawie cen z ostatniej publikacji Sekocenbud dla województwa Kujawsko - Pomorskiego. c) Zamawiający zastrzega prawo do zaniechania wykonania robót w przypadku: Zmiany właściciela lokalu/ budynku, Konieczności opróżnienia lokalu/budynku np. pożar, katastrofa, zdarzenie niezależne od Zamawiającego itp. Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wielkości ograniczenia robót, zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a)konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy wywołanej ważnymi zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy, jednak nie więcej niż o jeden miesiąc. W takim przypadku zmiana dokonuje się po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o ich zaistnieniu, przynajmniej na 7 dni przed upływem terminu określonego w umowie, w drodze stosownego dwustronnie podpisanego aneksu b) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zmiany osób wskazanych w umowie po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.adm.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. Sekcja Zamówień Publicznych ul. Gdańska 9 II piętro 85-005 Bydgoszcz,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. Sekcja Zamówień Publicznych ul. Gdańska 9 II piętro 85-005 Bydgoszcz,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 66/P/2010.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. przy ul. : Wł. Bełzy 18C/39.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 66/P/2010.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. przy ul. : Korczaka 9/8..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 66/P/2010.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. przy ul.Kossaka 7/3.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 66/P/2010.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. przy ul. Połczyńskiej 2/53.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: 66/P/2010.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. przy ul. Solnej 12/5/8.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (23 sierpnia 2010)
Opublikował: Magdalena Waszak (23 sierpnia 2010, 15:20:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 910