55/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej , ekspertyz technicznych , świadectwa energetycznego , ekspertyzy mykologicznej , budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.


Bydgoszcz: 55/P/2010
Numer ogłoszenia: 203404 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. , ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3481600, faks 052 3481607.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 55/P/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej , ekspertyz technicznych , świadectwa energetycznego , ekspertyzy mykologicznej , budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.00.00.00-8, 71.33.50.00-5, 71.00.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizowali należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na opracowaniu : - ekspertyz technicznych, dla budynków mieszkalnych lub użytkowych - dla zadania 3, 4 - ekspertyz mykologicznych , dla budynków mieszkalnych i użytkowych- dla zadania nr 8 - projektów budowlanych, dla budynków mieszkalnych lub użytkowych - dla zadania nr 2,5,6 - projektów na regulację wewnętrznej instalacji c.o.- dla zadania nr 1 - świadectw energetycznych - dla zadania nr 7 odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, na załączniku nr 5 do SIWZ , że wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji , o której mowa wyżej. W tym celu Wykonawca musi wypełnić i załączyć do oferty wykaz usług załącznik nr 5, w którym należy podać przedmiot, wartość wykonanych usług, miejsce i datę wykonania oraz wskazać odbiorcę a także załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie np. referencje, protokoły bezusterkowego końcowego odbioru usług.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykażą , że : - dokumentacja dla zadania nr 3 i 4 zostanie wykonana przez osoby posiadające doświadczenie i stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń oraz posiadające tytuł rzeczoznawcy budowlanego , zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Rzeczoznawców budowlanych. budowlanego Prawo budowlane art. 15 ust 1 pkt 2, - ekspertyza mykologiczna dla zadania nr 8 zostanie wykonana przez osobę posiadająca uprawnienia tytuł rzeczoznawcy budowlanego , która jednocześnie ukończyła z wynikiem pozytywnym specjalistyczny kurs, szkolenie w zakresie mykologii budowlanej, - projekty budowlane dla zadania nr 2,5,6 zostaną wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń i uprawnienia do sprawdzania projektów archtektoniczno- budowlanych Prawo budowlane art. 20 ust 2 - projekt na regulację wewnętrznej instalacji c.o. dla zadania nr 1 zostanie wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń Prawo budowlane art.14 ust. 3 pkt. 1 - świadectwo energetyczne dla zadania nr 7 zostanie wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia zgodnie z Prawem budowlanym art. 5 ust 8 pkt 1,2,3,4

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie wg załącznika nr 5A do SIWZ, potwierdzającego, że dokumentacja zostanie wykonana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia , o których mowa wyżej .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.adm.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bydgoszcz Sekcja Zamówień Publicznych II-piętro ul. Gdańska 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Bydgoszcz Sekcja Zamówień Publicznych II- piętro ul. Gdańska 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 55/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.00.00.00-8, 71.33.50.00-5, 71.00.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 55/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.00.00.00-8, 71.33.50.00-5, 71.00.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 55/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.00.00.00-8, 71.33.50.00-5, 71.00.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 55/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.00.00.00-8, 71.33.50.00-5, 71.00.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: 55/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.00.00.00-8, 71.33.50.00-5, 71.00.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: 55/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.00.00.00-8, 71.33.50.00-5, 71.00.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: 55/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.00.00.00-8, 71.33.50.00-5, 71.00.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: 55/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.00.00.00-8, 71.33.50.00-5, 71.00.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: 55/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.00.00.00-8, 71.33.50.00-5, 71.00.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: 55/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.00.00.00-8, 71.33.50.00-5, 71.00.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (9 lipca 2010)
Opublikował: Roman Dybowski (9 lipca 2010, 14:46:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 964