Przetarg nieograniczony - sprawa nr 48/P/2010 Opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie pęknięcia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w BydgoszczyOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-601,

fax. (052) 34-81-607, NIP: 554-03-16-382 , REGON : 090458507 , Sądem rejestrowym dla Spółki  jest  Są d Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sadowego , gdzie postanowieniem  z dnia  24.07.2002r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr  KRS  0000124375 .

Wysokość kapitału zakładowego Spółki  wynosi : 27 439 000 zł

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr  48/P/2010

 

Adres strony internetowej : www.adm.com.pl

 

Opracowanie   ekspertyz technicznych w zakresie  pęknięcia ścian zewnętrznych  budynków   mieszkalnych  zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich  ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy   

 

ul.  Kaszubska 15,

ul.  Gdańska  78 oficyna ,

ul.  Wyzwolenia  45 front,

ul.  Świętojańska  17 oficyna,

ul.  Sielska  4 front,

ul. Rakowa 4,

ul.  Przemysłowa 8 oficyna,

ul. Fordońska 10 oficyna,

ul. Harcerska 4,

 

Dokumentację należy wykonać oddzielnie dla każdego budynku!

 
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia:    40  dni od dnia zawarcia umowy,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. W postępowaniu  mogą brać udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

1)       posiadają wiedzę i doświadczenie  , oraz dysponują  potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania  zamówienia  lub przedstawią  pisemne zobowiązanie  innych  podmiotów  do udostępnienia  potencjału  technicznego  i osób zdolnych do  wykonania  zamówienia  a w szczególności  :  przedstawią wykaz  wykonanych  usług / min. 2 usługi/ polegające  na opracowaniu   ekspertyzy technicznej odpowiadające  swoim rodzajem  i wartością  usługom  stanowiącym  przedmiot niniejszego zamówienia , niezbędnych  do wykazania  spełnienia  warunku wiedzy  i doświadczenia  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu składania  ofert , a jeżeli okres  prowadzenia działalności  jest krótszy  - w tym okresie  , z podaniem  ich wartości , przedmiotu , dat wykonania i odbiorców , oraz  załączeniem  dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane  lub są wykonywane  należycie. 

       

          2)  dysponują   osobami  zdolnymi do wykonania  zamówienia  tj.: wykażą  ,że ekspertyza budowlana  zostanie wykonana  przez osoby posiadające  doświadczenie  i stosowne  uprawnienia budowlane  do projektowania  bez ograniczeń  w branży właściwej   do wykonywania przedmiotu zamówienia  lub  odpowiadające  ww. w przypadku  uprawnień  wydanych  przed  dniem  30.12.1994r.  oraz posiadające tytuł rzeczoznawcy  budowlanego , zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Rzeczoznawców budowlanych.l

 

         Ocena  spełnienia

            powyższych warunków  dokonywana będzie  na podstawie  dokumentów  i oświadczeń  określonych

            w punkcie  7  SIWZ  , wg formuły ,, spełnia – nie spełnia ‘'.

      Jeżeli  wykonawca  wykazując

            spełnienie warunków , o których  mowa  w art.22 ust 1 ustawy polega  na zasobach innych

            podmiotów   na zasadach  określonych w art. 26 ust 2b , a podmioty będą  brały udział  w realizacji

            części  zamówienia , Zamawiający żąda  od Wykonawcy  przedstawienia w odniesieniu do tych

            podmiotów dokumentów , o których mowa w punkcie 7.1 SIWZ  ppkt 3) ,4),5),6),7)

            Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie  wykluczeniem 

            Wykonawcy z postępowania .

            Ofertę  wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

·         Informacja  o oświadczeniach i dokumentach , jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

1)      oświadczenie  o spełnieniu warunków stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji ,

2)      oświadczenie o niespełnieniu przesłanek  do wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr  3 do niniejszej specyfikacji

3)      aktualny  odpis  z właściwego rejestru, jeżeli  przepisy  wymagają  wpisu do rejestru  wystawionego  nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed  upływem  terminu  składania ofert,

4)      wykaz wykonanych  usług  w okresie  ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem  ich rodzaju i wartości, daty i miejsca  wykonania  oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te  zostały wykonane  lub są wykonywane  należycie ;

5)      wykazu osób , które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz  z informacjami na temat  ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia , niezbędnych do wykonania  zamówienia , za także ich kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia  i wykształcenia , niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez  nich czynności, oraz  informacją  o podstawie do dysponowania  tymi osobami- wg załącznika nr 5a i 5b, do niniejszej specyfikacji;

       6) podział ceny na składniki  stanowiące załącznik  nr 2 do SIWZ

       7)  pisemne zobowiązanie  innych podmiotów  do oddania  wykonawcy  do dyspozycji  niezbędnych

            zasobów  na okres  korzystania  z nich przy  wykonywaniu zamówienia ( zgodnie z art. 26 ust. 2b

            ustawy Pzp) w przypadku ,

8)      Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenie  zamówienia ,

9)      Pełnomocnictwo  do reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika,

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępna:

·           na stronie internetowej www.adm.com.pl  - zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”

·           w siedzibie zamawiającego  lok.: Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II p. w godzinach 7:00 – 15:00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerami telefonów:

(052) 3488909, (052) 3488912, Sekcja Zamówień Publicznych  w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II P.

Termin składania ofert upływa dnia    05.07.2010 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi  05.07.2010 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego – Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II P.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   25.06. 2010 r.  

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (25 czerwca 2010)
Opublikował: Roman Dybowski (25 czerwca 2010, 12:31:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 936