Remonty dachów pokrytych dachówką ceramiczną w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.



Bydgoszcz: sprawa 33/P/2010 Remonty dachów pokrytych dachówką ceramiczną w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 134149 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. , ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3481600, faks 052 3481607.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprawa 33/P/2010 Remonty dachów pokrytych dachówką ceramiczną w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dachów pokrytych dachówką ceramiczną na następujących nieruchomościach: - Babia Wieś 3 - Karpacka 54 - Wyszogrodzka 11 - Grunwaldzka 55 - Grunwaldzka 161 - Jasna 29 - Wrocławska 6 - Focha 6.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.00-6, 45.26.19.10-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących kwotach. Nr zadania Wartość Zadanie nr 1 3 000,00zł Zadanie nr 2 4 500,00zł 2 Wykonawca wnosi wadium oddzielnie dla każdego z zadań w kwotach o których mowa wyżej. W terminie nieprzekraczalnym 08.06.2010r. na konto zamawiającego: Konto bankowe: BRE BANK S.A. Oddział Bydgoszcz, nr 41 1140 1052 0000 3296 4000 1001 z dopiskiem: Wadium - przetarg nieograniczony - remont dachów - sprawa nr 33/P/2010 zadanie 3 Wadium wpłacone w pieniądzu winno znaleźć się na koncie zamawiającego przed upływem godz. 10:00 w dniu 08.06.2010 -termin upływu składania ofert. Zamawiający po upływie godz. 10:00 dokona wydruku wpłaconych wadiów. Brak środków finansowych na koncie Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 2. 4 Wykonawca winien podać na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium konto zwrotne na które Zamawiający zwróci wadium. 5 Wadium, oprócz formy pieniężnej może być wniesione również w postaci: a. poręczeń bankowych; b. gwarancji bankowych; c. gwarancji ubezpieczeniowych d. poręczeń udzielanych przez podmioty, o której mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824. 6 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7 W przypadku wniesienia wadium w jednej z form określonych w punkcie 5, oryginały dokumentów powinny być złożone w Sekcji Zamówień Publicznych w dni robocze w godzinach 7:00-15:00. 8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 9. 9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie uzupełnienia w określonym terminie oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw, nie złożył ich, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wadium wnosi w terminie określonym przez zamawiającego. 12 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 13 Jeżeli wykonawca wybierze inną formę zabezpieczenia wadium niż przelew, musi dostarczyć dokument wystawiony przez odpowiednia wybraną instytucję, w którym to dokumencie musi być zawarta treść całego punktu 10, lub inne sformułowanie, z którego wynikać będzie zabezpieczenie dla zamawiającego bezwzględne zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w Prawie zamówień publicznych. 14 Wykonawca, który złoży ofertę z dokumentem wadium wystawionym przez upoważnione instytucje, ale dokument ten nie będzie zawierał wszystkich wymogów określonych w art. 46 Prawa zamówień publicznych Wykonawca będzie wykluczony z postępowania

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         wykaże: - dla zadnia nr 1 - min. 2 roboty polegające na remoncie dachów ceramicznych na kwotę min. 35 tys. brutto każda , w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - dla zadania 2 - min. 2 roboty polegające na remoncie dachów ceramicznych na kwotę min. 50 tys. brutto każda , w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         wykaże dla każdego zadania minimum: - 1 osobę, na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi określonymi w specyfikacji, posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi; - 2 osobami na stanowisku dekarza mającymi minimum roczne doświadczenie w remontowaniu dachów ceramicznych,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- ofertę złożoną wg formularza ofertowego. Treść oferty powinna odpowiadać merytorycznej zawartości załącznika nr 1 do SIWZ, - podział ceny na składniki stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio dla każdego zadania), - dokument potwierdzający wpłatę wadium - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów do korzystania z nich na okres wykonywania zamówienia (zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp), - Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1). zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach a) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. VAT) a) Zamawiający zastrzega prawo do zaniechania wykonania robót dekarskich wykazanych w załączniku nr 7 w przypadku: - Zmiany właściciela - Nie uzyskania zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Wydziały Administracji Budowlanej Urzędu Miasta na wykonanie robót dekarskich; - Konieczności opróżnienia budynku np. pożar, katastrofa, zdarzenie niezależne od Zamawiającego itp. Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wielkości ograniczenia robót 2). zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy wywołanej ważnymi zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy, jednak nie więcej niż o jeden miesiąc. W takim przypadku zmiana dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o ich zaistnieniu, przynajmniej na 7 dni przed upływem terminu określonego w umowie , w drodze stosownego dwustronnie podpisanego aneksu b) wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę ze względu na warunki atmosferyczne c) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 3). Zmiany osób wskazanych w umowie po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy 5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego nie później niż 3 dni od zaistnienia wyżej wymienionych przyczyn z wyjątkiem 2.a) poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 6. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie 7. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 ni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenie należnego z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.adm.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM SP. Z O.O. UL. Gdańska 9 Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Gdańska 9 II p 85-005 BYDGOSZCZ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2010 godzina 10:00, miejsce: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH D SP. Z O.O. UL. Gdańska 9 Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Gdańska 9 II p 85-005 BYDGOSZCZ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (25 maja 2010)
Opublikował: Arleta Krywiel (25 maja 2010, 13:06:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 740