20/P/2010 Wykonanie robót zduńskich przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM sp. z o.o. w Bydgoszczy


Bydgoszcz: 20/P/2010
Numer ogłoszenia: 130833 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. , ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3481600, faks 052 3481607.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl

·                       Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.adm.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 20/P/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót zduńskich - przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM sp. z o.o. w Bydgoszczy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                       Wykonanie robót zduńskich - przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM sp. z o.o. w Bydgoszczy do 50 procent

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.30-6, 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku    osobą posiadająca kwalifikacje zawodowe rzemieślnika w rzemiośle zduńskim zgodnie z ustawa z dnia 22.03.1989r. o rzemiośle DZ.02.112.979

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dla zadania nr 1 - wykonał roboty zduńskie - przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od daty otwarcia ofert na kwotę min. 15.000,00 zł. brutto, dla zadania nr 2 - wykonał roboty zduńskie - przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od daty otwarcia ofert na kwotę min. 22.000,00 zł. brutto, dla zadania nr 3 - wykonał roboty zduńskie - przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od daty otwarcia ofert na kwotę min. 28.000,00 zł. brutto dla zadania nr 4 - wykonał roboty zduńskie - przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od daty otwarcia ofert na kwotę min. 16.000,00 zł. brutto

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1 dla zadania nr 1 oraz zadania nr 4 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : przynajmniej jedną osobą posiadająca kwalifikacje zawodowe rzemieślnika w rzemiośle zduńskim zgodnie z ustawa z dnia 22.03.1989r. o rzemiośle DZ.02.112.979. 2 dla zadania nr 2 oraz zadania nr 3 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : przynajmniej jedną osobą posiadająca kwalifikacje zawodowe rzemieślnika w rzemiośle zduńskim zgodnie z ustawa z dnia 22.03.1989r. o rzemiośle DZ.02.112.979

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    polisa ubezpieczenia albo inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                        

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika jeżeli Wykonawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, ofertę złożoną wg. formularza ofertowego. Treść oferty powinna odpowiadać merytorycznej zawartości załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji , podział ceny na składniki według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji (odpowiednio dla każdego zadania), oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a zmiany prawa w zakresie wywierającym wpływ na treść umowy, w tym zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia, np. zmiana stawki VAT, w tym wypadku zmiana dokonuje się odpowiednio, w drodze stosownego dwustronnie podpisywanego aneksu; b konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy wywołanej ważnymi zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy, jednak nie więcej niż o jeden miesiąc. W takim przypadku zmiana dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o ich zaistnieniu, przynajmniej na 7 dni przed upływem terminu określonego w umowie, w drodze stosownego dwustronnie podpisanego aneksu, c celowości uwzględnienia zaistniałych po zawarciu umowy zmian w zakresie postępu technologicznego, które mogą pozwolić na zastosowanie obiektywnie lepszego sposobu wykonania zamówienia; d celowości wykonania robót/prac zamiennych, jeżeli nie skutkuje to zmianą zakresu realizowanego zamówienia; e w przypadku zmiany osób uczestniczących w zamówieniu przedstawionych w ofercie Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.adm.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICHADM SP. Z O.O. Ul. Gdańska 9 85-005 BYDGOSZCZ Sekcja Zamówień Publicznych ul. Gdańska 9 II p.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 10:00, miejsce: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM SP. Z O.O. Ul. Gdańska 9 85-005 BYDGOSZCZ Sekcja Zamówień Publicznych ul. Gdańska 9 II p.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 20/P/2010.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót zduńskich - przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w obszarze działania ROM - 1.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.06-0, 45.45.30.00-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 20/P/2010.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót zduńskich - przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w obszarze działania ROM - 2.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.30-6, 45.45.30.00-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 20/P/2010.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót zduńskich - przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w obszarze działania ROM - 3.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.30-6, 45.45.30.00-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 20/P/2010.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót zduńskich - przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w obszarze działania ROM - 4.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.30-6, 45.45.30.00-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (21 maja 2010)
Opublikował: Jolanta Koczorowska (21 maja 2010, 11:00:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 803