18/P/2010 Wykonywanie podłączeń do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Smoleńska 64, Smoleńska 66, Smoleńska 70, Smoleńska 72, Smoleńska 80, Smoleńska 82, Smoleńska 90, Smoleńska 96

Bydgoszcz: sprawa nr 18/P/2010
Numer ogłoszenia: 111043 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. , ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3481600, faks 052 3481607.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprawa nr 18/P/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie podłączeń do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Smoleńska 64, Smoleńska 66, Smoleńska 70, Smoleńska 72, Smoleńska 80, Smoleńska 82, Smoleńska 90, Smoleńska 96.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-0, 45.33.23.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykażą co najmniej jedno zamówienie, w którym wykonał roboty obejmujące wykonywanie podłączeń do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lokali mieszkalnych w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od daty otwarcia ofert na kwotę min. 10.000,00 zł. brutto,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami branży sanitarnej lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania robotami w zakresie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika jeżeli Wykonawca reprezentowany jest przez pełnomocnika,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a zmiany prawa w zakresie wywierającym wpływ na treść umowy, w tym zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia, np. zmiana stawki VAT, w tym wypadku zmiana dokonuje się odpowiednio, w drodze stosownego dwustronnie podpisywanego aneksu b konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy wywołanej ważnymi zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy, jednak nie więcej niż o jeden miesiąc. W takim przypadku zmiana dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o ich zaistnieniu, przynajmniej na 7 dni przed upływem terminu określonego w umowie, w drodze stosownego dwustronnie podpisanego aneksu c celowości uwzględnienia zaistniałych po zawarciu umowy zmian w zakresie postępu technologicznego, które mogą pozwolić na zastosowanie obiektywnie lepszego sposobu wykonania zamówienia d celowości wykonania robót/prac zamiennych, jeżeli nie skutkuje to zmianą zakresu realizowanego zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.adm.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM SP. Z O.O. Ul. Gdańska 9 85-005 BYDGOSZCZ Sekcja Zamówień Publicznych ul. Gdańska 9 II p.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2010 godzina 10:00, miejsce: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM SP. Z O.O. Ul. Gdańska 9 85-005 BYDGOSZCZ Sekcja Zamówień Publicznych ul. Gdańska 9 II p.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 18/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie podłączeń do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Smoleńskiej 64/7, Smoleńskiej 66/9 i . Smoleńskiej 80//6.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-0, 45.33.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 18/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie podłączeń do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Smoleńskiej 70/5 i Smoleńskiej 70/11.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-0, 45.33.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 18/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie podłączeń do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Smoleńskiej 72/1 i Smoleńskiej 72/5.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-0, 45.33.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 18/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie podłączeń do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Smoleńskiej 82/7 i 82/12.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-0, 45.33.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: 18/P/2010.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie podłączeń do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Smoleńskiej 90/3 i 96/10.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-0, 45.33.23.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (6 maja 2010)
Opublikował: Jolanta Koczorowska (6 maja 2010, 14:13:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1330