Wykonanie okresowej kontroli w 2010r. obejmującej : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji


Bydgoszcz: Wykonanie okresowej kontroli w 2010r. obejmującej : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z póź. zm. w budynkach administrowanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy. sprawa nr 7/P/2010
Numer ogłoszenia: 46774 - 2010; data zamieszczenia: 18.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. , ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3481600, faks 052 3481607.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  sprawa nr 7/P/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

w przypadku nieruchomości przejmujących przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w zarząd

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.35.10.00-1, 31.23.00.00-7, 31.00.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykaże co najmniej 1 usługę , odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, polegającą na wykonaniu przeglądu elektrycznego w lokalach mieszkalnych i użytkowych na kwotę: min. 30tys. zł dla zadania 1 ; 10tys. zł dla zadania 2 ; 15tys. dla zadania 3; 70tys. zł dla zadania 4

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) dysponują kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów b) wykaże co najmniej 2 pracowników - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, zamawiający wymaga , aby do każdego zadania z osobna wykonawca wykazał 2 osoby , z których co najmniej jedna winna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje elektryczne tj. świadectwo kwalifikacyjne typu E z wpisanymi uprawnieniami na prace kontrolno-pomiarowe oraz wiedzę z przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy z ratownictwa przy pracach z urządzeniami elektroenergetycznymi. Natomiast osoba nadzorująca winna posiadać świadectwo kwalifikacyjne typu D z wpisanymi uprawnieniami na dozór nad pracami kontrolno-pomiarowymi.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 100tys. zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

Ø       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Ø       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Ø       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Ø       Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

Ø       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ø       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

Ø       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Ø       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Ø       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ø       ofertę złożoną wg formularza ofertowego. Treść oferty powinna odpowiadać merytorycznej zawartości załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji,

Ø       podział ceny na składniki stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,

Ø       oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

Ø       pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów do korzystania z nich na okres wykonywania zamówienia -zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp- , w przypadku, gdy wykonawca polega na : wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach i zdolnościach finansowych innych podmiotów,

Ø       Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Ø       Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany prawa w zakresie wywierającym wpływ na treść umowy, w tym zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia, np. zmiana stawki VAT, w tym wypadku zmiana dokonuje się odpowiednio, w drodze stosownego dwustronni podpisywanego aneksu;

b) konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy wywołanej ważnymi zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy, jednak nie więcej niż o jeden miesiąc. W takim przypadku zmiana dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o ich zaistnieniu, przynajmniej na 7 dni przed upływem terminu określonego w umowie , w drodze stosownego dwustronnie podpisanego aneksu:

c) Zmiany osoby (kierownika robót) w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem ,że nowa osoba powinna dysponować taką samą wiedzą i doświadczeniem i możliwościami co osoba wskazana wcześniej w ofercie. W takim przypadku zmiana dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o ich zaistnieniu, w drodze stosownego dwustronnie podpisanego aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.adm.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Zamówień Publicznych ul. Gdańska 9 85-005 Bydgoszcz II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekcja Zamówień Publicznych ul. Gdańska 9 85-005 Bydgoszcz II piętro.

Otwarcie ofert 26.02.2010. godzina 10:15, miejsce: Sekcja Zamówień Publicznych ul. Gdańska 9 85-005 Bydgoszcz II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 <a href=http://www.adm.com.pl/images/stories/przetargi/elektryczne-10.02.18.pdf

target="_blank">elektryczne-10.02.18.pdf</a>

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (25 lutego 2010)
Opublikował: Arleta Krywiel (25 lutego 2010, 12:07:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1008