Przetarg nieograniczony - sprawa nr 9/P/2009-1 Wykonanie w 2009r. okresowej kontroli : instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń , osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń , oporności izolacji przewodóOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 9/P/2009-1

 

www.adm.com.pl

 

Wykonanie  w 2009r. okresowej  kontroli : instalacji elektrycznej  i piorunochronnej  w zakresie sprawdzenia  połączeń ,  osprzętu, zabezpieczeń  i środków ochrony od porażeń , oporności izolacji przewodów oraz  uziemienia instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia  07.07.1994r.  Prawo budowlane  ( Dz. U.  z 2006r.  nr 156, poz.  1118 z późń. zm.)  w budynkach administrowanych przez  Administrację Domów Miejskich  ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

 

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych

 

ZADANIE NR 1-   Kontrola  stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych

                             przez ADM Sp. z o.o.  w ROM-6 i  ROM-9

ZADANIE NR 2-  Kontrola stanu technicznego instalacji  elektrycznej w budynkach  Siedzib ROM-ów i

                             Zarządu Spółki  ADM

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia:   do 30.11.2009r.   sukcesywnie  wg wymaganych terminów,  wskazanych przez  ROM-y

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzia­łalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności:

a)      wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

b)      dysponują  kierownikiem budowy posiadającym:

·         uprawnienia  budowlane w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych

·         dokument potwierdzający  przynależność  do izby inżynierów budownictwa,

·         zaświadczenie o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla osób, które uzyskały uprawnienia  po 1 stycznia 1995r.

 2) posiadają  niezbędną  wiedzę  i doświadczenie oraz  dysponują  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania , a w szczególności Wykonawca:

     a/   wykaże co najmniej 2 osoby/ dwie różne osoby do każdego z zadań/

Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia  17.09.1999r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  przy  urządzeniach i instalacjach energetycznych, zamawiający wymaga , aby  do każdego zadania z osobna  wykonawca  wykazał  2 osoby  z których  co najmniej  jedna  winna  posiadać  uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych oraz odpowiednie  kwalifikacje elektryczne tj.  świadectwo kwalifikacyjne  typu E z wpisanymi uprawnieniami na prace  kontrolno-pomiarowe  oraz wiedzę  z przeszkolenia  w zakresie udzielania  pierwszej  pomocy z ratownictwa  przy pracach z urządzeniami elektroenergetycznymi. Natomiast osoba nadzorująca winna  posiadać  świadectwo kwalifikacyjne typu D  z wpisanymi uprawnieniami na dozór nad pracami kontrolno-pomiarowymi

b) wykaże co najmniej  1 zamówienie  wykonane  przez siebie w ciągu ostatnich trzech lat, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia

 ( usługa o wartości co najmniej 60 – 80 tyś. zł brutto/rok);

c) oświadczy iż, posiada  następujący sprzęt konieczny do realizacji zamówienia ( własny lub

     dzierżawiony)

    -  przyrządy pomiarowe stosowane do wykonywania  kontroli okresowej, które powinny  mieć  certyfikat  na znak  bezpieczeństwa  CE ( wzgl. BO ) i być  oznaczone tym znakiem oraz  powinno być  wzorcowane w okresach zalecanych  przez  producenta . 

 

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

5)      złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

6)      Ocena spełniania warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zostanie dokonana: wg formuły „spełnia - nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w SIWZ.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępna:

·           na stronie internetowej www.adm.com.pl  - zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”

·           w siedzibie zamawiającego  lok.: Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II p. w godzinach 7:00 – 15:00.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerami telefonów:

 (052) 3481918, Sekcja Zamówień Publicznych  w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II P.

Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2009 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 03.04.2009 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego – Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II P.


metryczka


Wytworzył: Marcin Podleśny (26 marca 2009)
Opublikował: Roman Dybowski (26 marca 2009, 14:27:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 850