Przetarg nieograniczony - sprawa nr 49/P/2008 - 1 Wybór usługodawcy w zakresie doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50 g na terenie Polski i wszystkich krajów Unii Europejskiej dla


                 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 49/P/2008 - 1

 

www.adm.com.pl

 

Przedmiot zamówienia :

 

Wybór usługodawcy w zakresie doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50 g na terenie Polski i wszystkich krajów Unii Europejskiej dla

 ADM Sp. z o.o.   w Bydgoszczy

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2009r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1)                                          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzia­łalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) tj. 

-  posiadają wpis do Rejestru operatorów pocztowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 6 ust ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe ( (Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188),

-  wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

            W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujący dokument: aktualny odpis z właściwego rejestru oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz wpis Rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

              

2)                                          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) tj. 

- przynajmniej przez 6 miesięcy świadczyli usługi pocztowe (zgodnie z ustawą Prawo pocztowe) na terenie całego kraju,

- dysponują co najmniej jednym samochodem o ładowności powyżej 600 kg,

- dysponują co najmniej jedną osobą na stanowisku kierowniczym nadzorującą pracę osób wykonujących zadania na rzecz Zamawiającego oraz upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym             w sprawie przedmiotu umowy,

- dysponują co najmniej 11 osobami do doręczania przesyłek listowych i paczek,

- dysponują przynajmniej jednym lokalem do obsługi klienta znajdującym się na terenie miasta Bydgoszczy.

                     W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków Wykonawca musi wypełnić załączniki wg wzorów określonych przez Zamawiającego stanowiące załącznik nr 3, 4A i 6 do SIWZ oraz załączyć wymagane dokumenty potwierdzające wypełnioną treść w tych załącznikach.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie),

 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych), a w szczególności :

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 zł.

                   W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę,             a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności.

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał ekonomiczny)

 

4) nie podlegają wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych),

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ( art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych),

                     W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi wypełnić załączniki wg wzorów określonych przez Zamawiającego stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączyć wymagane dokumenty potwierdzające wypełnioną treść w tych załącznikach.

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

 

6)                  Ocena spełniania warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zostanie dokonana: wg formuły „spełnia - nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w SIWZ.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępna:

·                                       na stronie internetowej www.adm.com.pl  - zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”

·                                       w siedzibie zamawiającego lok.: Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Gdańska 9 II p. w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerami telefonów:

(052) 3481899, (052) 3481919, Sekcja Zamówień Publicznych w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II P.

Termin składania ofert upływa dnia 22.12.2008 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 22.12.2008 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego – Sekcja Zamówień Publicznych,  ul. Gdańska 9 II P, Bydgoszcz.

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (15 grudnia 2008)
Opublikował: Jolanta Koczorowska (15 grudnia 2008, 13:40:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 784