Przetarg nieograniczony - sprawa nr 73/P/2008 Budowa przyłącza i spięcie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z przyłączem budynku mieszkalnego przy ul. Skotnickiego 2 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 73/P/2008

 

www.adm.com.pl

 

Przedmiot zamówienia :

 

Budowa przyłącza i spięcie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z przyłączem budynku mieszkalnego przy ul. Skotnickiego 2 w Bydgoszczy

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia: do 12.12.2008r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzia­łalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności:

a)      wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

b)      wykonawcy będący wytwórcami odpadów powstałych w wyniku prowadzenia ich działalności gospodarczej winni posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami lub mieć podpisana stosowna umowę z podmiotem, który taką decyzję posiada.

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujący dokument: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami lub umowę z podmiotem posiadającym taką decyzje lub inny stosowny dokument.

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

 

c)       dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. złożą oświadczenie, że dysponują  osobami  do wykonywania  przedmiotu zamówienia  posiadającymi stosowne doświadczenie i kwalifikacje do jego wykonywania. Zamawiający wymaga, aby  wśród  osób , które  będą wykonywały zamówienie była  co najmniej 1 osoba:

Ø z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć dla  w/w osób:

-  decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych

-  dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa – dostarczyć na dzień zawarcia umowy

             

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                   i osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia: tj.

a)      Wykonawca zajmował się wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od daty otwarcia ofert na kwotę minimum 8 000,00 zł brutto.

b)      Osoby, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1) lit. c) wykonywały czynności związane z wykonywaniem przyłączeń do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub budowały sieci w tym zakresie

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków Wykonawca musi wypełnić załączniki wg wzorów określonych przez Zamawiającego stanowiące załącznik nr 4A, 4B, 4C, 5 do SIWZ oraz załączyć wymagane dokumenty potwierdzające wypełnioną treść w tych załącznikach.

 

Wykonawca winien podać ilość osób jaką przewiduje skierować do realizacji przedmiotu zamówienia. Niniejszy wymóg uzasadnia przepis § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401) – zgodnie z załącznikiem nr 4C do SIWZ.

 

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)

 

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

5)      złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,                     o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

6)      Ocena spełniania warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zostanie dokonana: wg formuły „spełnia - nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych  w SIWZ.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępna:

·           na stronie internetowej www.adm.com.pl  - zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”

·           w siedzibie zamawiającego  lok.: Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II p. w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerami telefonów:

(052) 3481899, (052) 3481919, Sekcja Zamówień Publicznych  w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II P.

Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2008 r. o godzinie 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi 01.12.2008 r. o godzinie 12.15 w siedzibie zamawiającego – Sekcja Zamówień Publicznych  ul. Gdańska 9 II P.

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (6 listopada 2008)
Opublikował: Jolanta Koczorowska (6 listopada 2008, 15:21:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1075