Wykonanie remontu konserwatorskiego budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 58 w Bydgoszczy - 3/P/2008


WYNIK POSTĘPOWANIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr  3/P/2008

 

 

Wykonanie remontu konserwatorskiego budynku mieszkalnego

przy ul. Gdańskiej 58 w Bydgoszczy

 

 

Otwarcie ofert miało miejsce w siedzibie Zamawiającego dnia 14.02.2008r.


W przetargu złożono 2 oferty.

 

Ważną ofertę, zgodną z zapisami SIWZ złożył:

Zakład Remontowo-Budowlany

inż. Andrzej Urbaniak

ul. Swarzewska 38/2

Bydgoszcz 85-731

 

i został wybrany na wykonawcę tego zamówienia.

Zaproponowana w ofercie cena wynosi 168 999,95 zł brutto.

 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i uzyskała maksymalna ilość punktów.

Uzasadnienie prawne – art. 91 ust. 1 – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Drugą ofertę złożyła firma:

DEVELOPMENT Sp. z o.o.

ul. Zduny 6

85-055 Bydgoszcz

 

Oferta ta podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.).

Przedstawione w ofercie pełnomocnictwo do reprezentowania spółki zostało złożone w formie kserokopii i nie jest potwierdzona notarialnie. Jak wynika z zapisów SIWZ - rozdział 6 pkt. 6.1  ppkt. 1 oraz rozdział 10 pkt. 1 ppkt. 12 - winno ono być złożone w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

Wymóg ten nakłada wyrok arbitrów z dnia 22 września 2006r. – sygn. UZP/ZO/0-2502/06.

Pełnomocnictwo jako dokument nie podlega uzupełnieniu.

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (13 marca 2008)
Opublikował: Agata Walenczykowska (13 marca 2008, 08:52:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1133