Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego oraz klatki schodowej przy ul. Ks. Skorupki 64, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.                        OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 7/P/2008

www.adm.com.pl

 

 

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego oraz klatki schodowej przy  ul. Ks. Skorupki 64, będącego w zarządzie  Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

 

Prace polegają na :

    remoncie  ogólnobudowlanym

   remoncie malarskim

   remoncie instalacji wod-kan

 

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2008r.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1.                                          O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)                        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzia­łalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności:

a)      Wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

b)      dysponują kierownikiem budowy posiadającym:

·         uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

·         dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa,

·         zaświadczenie o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla osób, które uzyskały uprawnienia po 1 stycznia 1995 r.

2)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca:

a)      wskaże kierownika budowy, który posiada uprawnienia opisane w punkcie 1b,

b)      wykaże min. 3 pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, dotyczące  prac ogólnobudowlanych  ,malarskich i wod-kan

Wykonawca winien podać ilość osób jaką przewiduje skierować do realizacji przedmiotowej roboty. Niniejszy wymóg uzasadnia przepis §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. Nr 47 poz. 401) – zgodnie z załącznikiem nr 4A do SIWZ.

c)      wykaże co najmniej 1 zamówienie wykonane przez siebie w ciągu ostatnich pięciu lat,
polegające na wykonaniu remontu elewacji budynku i naprawy pokrycia dachowego
(np. referencje).

3)         znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapew­niającej wykonanie zamówienia,

4)         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
art. 24 ust. 1 lub 2 Pzp.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępna:

·         na stronie internetowej www.adm.com.pl

·         w siedzibie zamawiającego  lok.:  Gdańska 9 II p  Sekcja Zamówień Publicznych  w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerami telefonów:

 (052) 3481899, (052) 3481918, ul. Gdańska 9 II p  Sekcja Zamówień Publicznych w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego,  ul. Gdańska 9 II p   Sekcja Zamówień Publicznych .

Termin składania ofert upływa dnia 07.03.2008 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 07.03.2008 r. o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego

 ul. Gdańska  9 II p Sekcja Zamówień Publicznych.

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (14 lutego 2008)
Opublikował: Roman Dybowski (14 lutego 2008, 14:32:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1072