Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz przy ul. Smoleńskiej 62-100


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 42/P/2007

 

www.adm.com.pl

 

Wykonanie następujących przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz:

ZADANIE nr 1

ul.  Smoleńska 62-64

ZADANIE nr 2

ul.  Smoleńska 66-68

ZADANIE nr 3

ul.  Smoleńska 70-72

ZADANIE nr 4

ul.  Smoleńska 74-76

ZADANIE nr 5

ul.  Smoleńska 78-80

ZADANIE nr 6

ul.  Smoleńska 82-84

ZADANIE nr 7

ul.  Smoleńska 86-88

ZADANIE nr 8

ul.  Smoleńska 90-92

ZADANIE nr 9

ul.  Smoleńska 94-96

         ZADANIE nr 10

ul.  Smoleńska 98-100

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia: 30/11/2007

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1)             posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzia­łalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności:

a)      Wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

b)      dysponują kierownikiem budowy posiadającym:

·         uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.

 

-  dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa,

- zaświadczenie o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla osób, które uzyskały uprawnienia po 1 stycznia 1995 r.

 

2)             posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca:

a)      wskaże kierowników budowy, którzy posiadają uprawnienia opisane w punkcie 1b,

b)      wykaże pracowników:

·         min. 3 pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje (w tym 2 monterzy instalacji wod-kan )             

c)       wykaże co najmniej 1 zamówienie wykonane przez siebie w ciągu ostatnich pięciu lat,
polegające na wykonaniu instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej  lub przyłącza kanalizacyjnego (np. referencje).    

 

 

3)             znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapew­niającej wykonanie zamówienia,

4)             nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2Pzp.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępna:

·           na stronie internetowej www.adm.com.pl

·           w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 ( budynek główny ) w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerami telefonów:

 (052) 3481662, (052) 3481657, pokój nr 7 w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lokal nr 15 ( kancelaria ).

Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2007 r. o godzinie 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi 10.10.2007 r. o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (20 września 2007)
Opublikował: Agata Walenczykowska (20 września 2007, 12:02:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1153