Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej następujących budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz położonych przy ul. Fordońskiej 297, ul. Fordońskiej 435 i 437, ul. Fordońskiej 441
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 41/P/2007

www.adm.com.pl

 

Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej następujących budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz:

 

ZADANIE nr 1

ul.  Fordońska 297

ZADANIE nr 2

ul.  . Fordońska 435 i 437

ZADANIE nr 3

Ul. Fordońska 441

Dopuszcza się składanie ofert częściowych 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia: 30/11/2007

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)             posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzia­łalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności:

a)     Wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

b)     dysponują kierownikiem budowy posiadającym:

·         uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.

-  dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa,

- zaświadczenie o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla osób, które uzyskały uprawnienia po 1 stycznia 1995 r.

2)             posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca:

a)     wskaże kierowników budowy, którzy posiadają uprawnienia opisane w punkcie 1b,

b)     wykaże min. 3 pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje (w tym 2 monterów instalacji wod-kan )           

c)      wykaże co najmniej 1 zamówienie wykonane przez siebie w ciągu ostatnich pięciu lat, polegające na wykonaniu instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej  lub przyłącza kanalizacyjnego (np. referencje).    

3)             znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapew­niającej wykonanie zamówienia,

4)             nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 Pzp.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępna:

·           na stronie internetowej www.adm.com.pl

·           w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 ( budynek główny ) w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerami telefonów:

 (052) 3481662, (052) 3481657, pokój nr 7 w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lokal nr 15 ( kancelaria ).

Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2007 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 08.10.2007 r. o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (18 września 2007)
Opublikował: Agata Walenczykowska (18 września 2007, 11:28:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1982