ZAKUP WRAZ Z WDROŻENIEM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA ADMINISTARCJI DOMÓW MIEJSKICH „ADM” SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY                          OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 34/P/2007

 

www.adm.com.pl

 

ZAKUP WRAZ Z WDROŻENIEM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA ADMINISTARCJI DOMÓW MIEJSKICH „ADM” SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin wykonania zamówienia -  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)             posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzia­łalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności:

a)     Wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2)           posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:

a)  dysponują zespołem min. 5 osób (programiści, projektanci, kierownik projektu)
 z min. 2 letnim doświadczeniem w zakresie wdrażania ZSI dot. nieruchomości;

        b)   wykażą co najmniej 1 zamówienie wykonane przez siebie w ciągu ostatnich trzech    lat, polegające na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wdrożeniu ZSI zarządzającego nieruchomościami i zasobami, który obsługuje co najmniej 11 000 lokali, o wartości zamówienia min.100 000 zł. (np. referencje).

3)            znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapew­niającej wykonanie     zamówienia,

4)          nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 Pzp.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

 

Cena – 85 %

Termin realizacji wdrożenia – 15 %

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dostępna:

·           na stronie internetowej www.adm.com.pl

·           w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 ( budynek główny ) w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerami telefonów:

 (052) 3481662, (052) 3481657, pokój nr 7 w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lokal nr 15 ( kancelaria ).

Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2007 r. o godzinie 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi 30.08.2007 r. o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

 


metryczka


Wytworzył: Arleta Krywiel (21 sierpnia 2007)
Opublikował: Arleta Krywiel (21 sierpnia 2007, 12:01:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 770