wykonanie usług polegających na pielęgnacji zieleni na nieruchomościach administrowanych przez Spółkę ADM w BydgoszczyOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony

 

www.adm.com.pl

 

Wykonanie usług polegających na pielęgnacji zieleni na nieruchomościach administrowanych przez Spółkę ADM w Bydgoszczy

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

 

Termin wykonania zamówienia    01-01-2007r. – 31-12-2007r.

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej dzia­łalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności:

a)      Wykonawcy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca:

a)      wykaże co najmniej 8 pracowników  w tym: 2 pilarzy z uprawnieniami, 1 osobę z uprawnieniami do kierowania pojazdami mechanicznymi, oraz  osobę pełniącą funkcję kierownicze posiadająca wykształcenie ogrodnicze, rolnicze lub leśnicze.

b)      wykaże co najmniej 1 zamówienie wykonane przez siebie w ciągu ostatnich trzech lat, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (usługa o wartości co najmniej 80 - 120 tys. zł brutto/ rok);

c)      wykaże jako zaplecze techniczne co najmniej: pilarki -  2szt.; podkrzesywarki – 2 szt.; podnośnik – 1 szt.; glebogryzarka podczepiana – 1 szt.; glebogryzarka ręczna – 1 szt.; pojazd mechaniczny – 1szt.

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapew­niającej wykonanie zamówienia,
a w szczególności:

a)      jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia:

·        nie mniejszą niż 20% ceny ofertowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej,

·        nie mniejszą niż 20% ceny ofertowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 Pzp.

2.       Ocena spełniania warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zostanie dokonana: wg formuły „spełnia - nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w pkt. 1.

3.       Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.       Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że:

1)      Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2)      Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)      w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia warunek określony w pkt. 1 ppkt 1) lit. a) oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ppkt. 1) ÷ 3) Pzp.

4)      w przypadku warunków określonych w pkt. 1, ppkt 2), ppkt 3), oraz art. 24 ust. 2 ppkt. 4) Pzp  wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać je w sumie;

5.       Realizacja zamówienia przy pomocy podwykonawców:

1)      Jeżeli Wykonawca przewiduje realizację zamówienia przy pomocy osób trzecich (podwykonawców) jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2)      Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie podwykonawcom prac związanych z transportem biomasy

3)      Wskazanie w ofercie podwykonawcy w połączeniu z planowanym zaangażowaniem osoby trzeciej do realizacji zamówienia tj. roli jaka osoba trzecia musi odegrać przy realizacji zamówienia objęte zostaje wiążącym przyrzeczeniem wykonawcy i po przyjęciu oferty jako elementy istotne zamówienia wchodzą do umowy zaś uchybienie im w przyszłości (np. dopuszczenie innej osoby trzeciej) oznaczać będzie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego opatrzone sankcją w postaci możliwości odstąpienia od umowy.

4)      Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 14 dni przed zamiarem powierzenia części prac podwykonawcy, przedstawić Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z podwykonawcą. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia w/w umowy lub jej projektu może zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia.

5)      Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana będzie zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienie ppkt. 4) będzie stosowane odpowiednio

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 ( budynek główny ) w godzinach 7:00 – 15:00. Wszelkie informacje n.t. przetargu można uzyskać pod numerami telefonów ( 052 ) 3481657, ( 052 ) 3481662 , lok. 7 (budynek głowny ), w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lokal nr 15 ( kancelaria ).

Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2006 r. o godzinie 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2006 r. o godzinie 10:05 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

 

Termin związania ofertą – 30 dni

metryczka


Wytworzył: Marek Mazurowski (11 grudnia 2006)
Opublikował: Marek Mazurowski (11 grudnia 2006, 09:50:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1201