Remont lokali mieszkalnych 2a i 2b przy ul. 20 Stycznia 7 w Bydgoszczy, będących własnością Gminy Bydgoszcz                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

               o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony

 

www.adm.com.pl

 


Remont lokali mieszkalnych 2a i 2b przy ul. 20 Stycznia 7 w Bydgoszczy, będących własnością Gminy Bydgoszcz.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

 

Termin wykonania zamówienia    50 dni od daty podpisania umowy

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert tylko na podstawie art.26 ust.3.

 

Wadium – 1500 złotych

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena ( koszt ) – 100 %.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena: 40,00 zł ) można również odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 ( budynek główny ) w godzinach 9:00 – 12:00. Wszelkie informacje n.t. przetargu można uzyskać pod numerami telefonów ( 052 ) 3481657, ( 052 ) 3481662 , lok. 7 (oficyna ), w godz. 700 - 1500 .

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lokal nr 15 ( kancelaria ).

Termin składania ofert upływa dnia 01.08.2006 r. o godzinie 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi 01.08.2006 r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

Termin związania ofertą – 30 dni

metryczka


Wytworzył: Marek Mazurowski (21 lipca 2006)
Opublikował: Marek Mazurowski (21 lipca 2006, 07:44:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1914