Budowa przyłącza wodociągowego i zbiornika ścieków sanitarnych dla budynków użytkowych przy ul. Smoleńskiej 43 w Bydgoszczy, będącym własnością Gminy Bydgoszcz.

                                                 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

            o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) 34-81-600 , fax. ( 052 ) 34-81-607, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę przyłącza wodociągowego i zbiornika ścieków sanitarnych dla budynków użytkowych przy ul. Smoleńskiej 43 w Bydgoszczy, będącym własnością Gminy Bydgoszcz.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .

Termin realizacji ( wymagany ) – 40 dni roboczych od daty podpisania umowy

Termin związania ofertą – 30 dni

Wadium – 500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

cena ( koszt ) – 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7

w godzinach 9:00 – 12:00.

Kontakt w sprawach proceduralnych: tel. ( 052 ) 3481657, ( 052 ) 3481662 , lok. 7  w godz. 800 - 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (kancelaria)

Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2006 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 31.05.2006 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia .  

metryczka


Wytworzył: Marek Mazurowski (17 maja 2006)
Opublikował: Marek Mazurowski (17 maja 2006, 13:06:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1356