Remont elewacji i malowanie klatki schodowej - ul. Puławskiego 23.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) 34-81-600 fax. ( 052 ) 34-81-607, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wraz z pomalowaniem  klatki schodowej ul. Puławskiego 23 w Bydgoszczy.  Budynek stanowi własność Gminy Bydgoszcz. 

 

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .

Termin realizacji ( wymagany ) 

I etap – malowanie klatki schodowej - 31.12.2005 r. 

II etap – remont elewacji -  30.04.2006 r.         

Termin związania ofertą – 30 dni

Wadium – 500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

cena ( koszt ) – 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20,00zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 
w godzinach 9:00 – 12:00.

Kontakt w sprawach proceduralnych: tel. ( 052 ) 3481657, ( 052 ) 3481662 , lok. 7 , w godz. 800 - 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (kancelaria)

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2005 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 17.11.2005 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia .  

metryczka


Wytworzył: Bogdan Jankowski (3 listopada 2005)
Opublikował: Marek Mazurowski (3 listopada 2005, 11:45:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748