Przebudowa i uporządkowanie zewnętrznych instalacji wodociągowych w kompleksach budynków przy ul. Solnej 12 i Glinki 147 wraz z przyłączem wodociągowym do budynków przy ul. Solnej 12 w Bydgoszczy.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) 34-81-600 , fax. ( 052 ) 34-81-607 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i uporządkowanie zewnętrznych instalacji wodociągowych w kompleksach budynków przy ul. Solnej 12 i Glinki 147 wraz z przyłączem wodociągowym do budynków przy ul. Solnej 12 w Bydgoszczy.   

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji ( wymagany ):

·           zakończenie prac  28.12.2005 r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Wadium – 500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

cena ( koszt ) – 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena: 20,00zł ) można odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 w godzinach 9:00 – 12:00.

Kontakt w sprawach proceduralnych ( 052 )3481657,( 052 ) 3481662, lok. 7, w godz. 800 - 1500 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój 15  ( kancelaria ).

Termin składania ofert upływa dnia 2.11.2005 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 2.11.2005 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego  sala im. K. Szymanowskiego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia .

metryczka


Wytworzył: Bogdan Jankowski (14 października 2005)
Opublikował: Marek Mazurowski (14 października 2005, 14:44:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 814