Wykonanie remontu klatek schodowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej oraz remont balkonów w budynku przy ul. Gdańskiej 5


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) 34-81-600 ,
fax. ( 052 ) 34-81-607, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej oraz remont balkonów w budynku przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.   

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .

Termin realizacji ( wymagany ) – do 30.11.2005 r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Wadium – 500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

cena ( koszt ) – 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena 5 zł ) można odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7

w godzinach 9:00 – 12:00.

Kontakt w sprawach proceduralnych: tel. ( 052 ) 3481657, ( 052 ) 3481662 , lok. 7 , w godz. 800 - 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (kancelaria)

Termin składania ofert upływa dnia 06.09.2005 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 06.09.2005 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia .  

    

metryczka


Wytworzył: Bogdan Jankowski (24 sierpnia 2005)
Opublikował: Sławomir Samodulski (25 sierpnia 2005, 14:16:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 901