Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z wymianą stolarki okiennej bud. mieszkal. przy ul. Kąkolowej 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

         o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) 34-81-600 fax. ( 052 ) 34-81-607, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia  ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z wymianą stolarki okiennej budynku mieszkalnego przy ul. Kąkolowej 5 w Bydgoszczy, będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .

Termin realizacji ( wymagany ) –  do 30.11.2005r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Wadium – 2.500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

cena ( koszt ) – 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10,00zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 
w godzinach 9:00 – 12:00.

Kontakt w sprawach proceduralnych: tel. (052)3481657, (052)3481662,

lok. 7, w odz. 800 - 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (kancelaria)

Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2005 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 05.09.2005 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego

– sala im. K. Szymanowskiego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia .  

metryczka


Wytworzył: Bogdan Jankowski (19 sierpnia 2005)
Opublikował: Sławomir Samodulski (22 sierpnia 2005, 11:27:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767