Remont wolnostanu - ul. Padarewskiego 15/16


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1,

woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) 34-81-600 , fax. ( 052 ) 34-81-607

ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe wykonanie

remontu wolnostanu mieszkalnego nr 16  w budynku będącym własnością

Gminy Bydgoszcz przy ul. Paderewskiego 15 w Bydgoszczy.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji ( wymagany ) –  do 25.02.2005 r.

Termin związania ofertą – 30 dni

Wadium – 400 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

cena ( koszt ) – 100 %.

Projekty techniczne (do wglądu) jak również specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena: 5,00zł )

można odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 3  (oficyna ) w godzinach 9:00 – 12:00.

Kontakt w sprawach proceduralnych ( 052 )3481657,( 052 ) 3481662, lok. 3 ( oficyna ), w godz. 800 - 1500 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój 15  ( kancelaria ).

Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2004 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 30.11.2004 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego 

sala im. K. Szymanowskiego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy -

Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone

w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia .  

metryczka


Wytworzył: Bogdan Jankowski (15 listopada 2004)
Opublikował: Marek Mazurowski (15 listopada 2004, 14:15:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 599