51/P/2010 Rozbiórka budynków mieszkalnych oraz budynku użytkowego zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Ks. Skorupki 3-5 w Bydgoszczy.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy sprawy nr 51/P/2010

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759), z upoważnienia Zamawiającego przekazuję informacje dotyczące zamówienia na:

 

Rozbiórka budynków mieszkalnych oraz budynku użytkowego zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Ks. Skorupki 3-5 w Bydgoszczy.

 

         Otwarcie ofert miało miejsce dnia 22.07.2010r. o godz. 10.30. w Sekcji Zamówień Publicznych przy ul. Gdańskiej 9, II p. W postępowaniu złożono 5 ofert.

Poniższe tabele przedstawia Wykonawców którzy złożyli oferty wraz z uzyskaną punktacją.

Wytłuszczonym drukiem wskazany jest Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę i został wybrany do realizacji danego zadania

Nr oferty

Wykonawcy

zdobyte punkty

 

2.

 

T.K.J. Matuszewski Spółka Jawna

Ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudziądz

 

100,00

 

3.

 

EWROMAL inż. Roman Malesa

ul. Grobla 8/3, 85-305 Bydgoszcz

 

66,47

 

4.

 

„KRH – TRUCK” Orzechowscy Spółka Jawna

Kruszyn 149, Sicienko 86-014

 

91,08

 

5.

 

Firma Handlowo – Usługowa Mirosław Ruszkowski

ul. Konopnicka 45/3, 64-915 Jastrowie

 

68,04

 

Wykonawca wykluczony, którego ofertę odrzucono :

Nr oferty

Wykonawcy

Uzasadnienie  faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

 

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno Usługowo Handlowe

Zbigniew Kunicki

Kruszyn 57, 86-014 Sicienko

Treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ, gdyż nie załączono wymaganego:

załącznika nr 2, załącznika nr 4, załącznika nr 6, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert, załącznik nr 1 nie odpowiada treści merytorycznej zawartości załącznika nr 1 do SIWZ 

art. 89 ust. 1 pkt 2)- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3);

art. 24 ust. 2 pkt 4)- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny.

Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki stawiane w SIWZ oraz uzyskały maksymalną ilość punktów.

 

Uzasadnienie prawne – art. 91 ust. 1 – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Termin zawarcia umowy: umowa może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a, czyli  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faxem lube-mailem lub 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (9 sierpnia 2010)
Opublikował: Magdalena Waszak (9 sierpnia 2010, 11:09:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1251