20/P/2010-1 Wykonanie robót zduńskich – przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o. w Bydgoszczy



OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81 - 899,

fax. (052) 34-81-607.

 

dotyczy sprawy nr 20/P/2010-1

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), z upoważnienia Zamawiającego przekazuję informacje dotyczące zamówienia na : 

 

Wykonanie robót zduńskich – przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o. w Bydgoszczy

 

Otwarcie ofert miało miejsce dnia 02.07.2010r. o godz. 10.15. w Sekcji Zamówień Publicznych przy          ul. Gdańskiej 9, II p. W postępowaniu złożono 2 oferty. 

Poniższa tabela przedstawia Wykonawców którzy złożyli oferty wraz z uzyskaną punktacją oraz wykonawcę wykluczonego i ofertę odrzuconą.

 

Wytłuszczonym drukiem wskazany jest Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę i został wybrany do realizacji zadania:

Nr oferty

Wykonawcy

zdobyte punkty

 

1.

Zakład Zduński - Ireneusz Bogdanowicz

Ul. Mrągowska 9

85 – 689 Bydgoszcz   

 

100,00

  

 

Wykonawca wykluczony, którego ofertę odrzucono :

Nr oferty

Wykonawcy

Uzasadnienie  faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

 

2.

„KRZYŚ-BUD”

Usługi Ogólnobudowlane

Krzysztof Czyż

Stanisławka

Ul. Poziomkowa 4

89 – 200 Szubin 

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie dołączył do oferty i nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego następujących dokumentów : wykazu robót, referencji lub innych dokumentów stwierdzających, że prace wykonano należycie i aktualnego na dzień otwarcia ofert odpisu z właściwego rejestru. 

 

art. 24 ust 2 pkt 4 oraz art. 24 ust 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2008 Nr 171 poz. 1058).

 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny.

Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki stawiane w SIWZ oraz uzyskały maksymalną ilość punktów.

 

Uzasadnienie prawne – art. 91 ust. 1 – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Termin zawarcia umowy: umowa może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (9 lipca 2010)
Opublikował: Jolanta Koczorowska (9 lipca 2010, 08:25:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 978